Ontslag

Het is wel heel vervelend, maar het kan voorkomen. Je zou ontslagen kunnen worden en voor elk ontslag zijn verschillende redenen te bedenken. Je functie houdt op te bestaan, er is een reorganisatie, je hebt je contract niet nageleefd, je voldoet niet langer aan de eisen van je contract, etc. Hoe dan ook, je wordt ineens geconfronteerd met zaken waar je wellicht helemaal geen verstand van hebt. Je zal weer van voren af aan moeten beginnen met solliciteren of je moet het ontslag aanvechten. Om je een beetje op weg te helpen hebben we de belangrijkste zaken even op een rijtje gezet.

Ontslag op staande voet

Dit is ontslag op grond van een dringend verzoek en met directe ingang. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, werkweigering, bedreiging van een collega, lichamelijk geweld of iets dergelijks. Protesteer altijd tegen ontslag, ook als het op staande voet is (zie de vraag “Wat moet ik doen als ik word ontslagen?”).

Zelf ontslag nemen

Je zou natuurlijk zelf ontslag kunnen nemen als je het niet meer naar je zin hebt bij je huidige baan. Je moet hierbij wel rekening houden met je opzegtermijn. De wettelijke regeling is een maand, maar de CAO kan daar twee of drie maanden van maken. Meestal staat in je contract wat de afgesproken proeftijd is. De opzegtermijn is de periode die je als werknemer in acht moet nemen tussen de dag waarop je opzegt en de dag waarop je echt vertrekt.

Kan ik worden ontslagen als ik een tijdelijk contract heb?

Als in je tijdelijke contract geen artikel is opgenomen over tussentijds opzeggen, dan zitten jij en je werkgever tot aan de afgesproken einddatum aan het contract vast. Als je werkgever eerder wil opzeggen, moet hij via de kantonrechter ontbinding van het contract aanvragen.

Je tijdelijke arbeidsovereenkomst (contract voor bepaalde tijd) eindigt vanzelf op de einddatum. Dan is er dus geen sprake van ontslag.

Wat moet ik doen als ik word ontslagen?

1. Om je uitkering niet in gevaar te brengen, moet je nooit zomaar akkoord gaan met je ontslag. Deel je werkgever onmiddellijk mee dat je het er niet mee eens bent. Doe dit altijd schriftelijk.

2. Schakel direct je vakbond in. Als je lid bent, kan de bond een bezwaarbrief maken of je helpen met het opstellen van zo’n brief. Je bezwaarbrief moet aangetekend verzonden worden. In deze brief moet duidelijk staan waarom jij tegen je ontslag bent. Zet er ook in dat je bij het bedrijf wilt blijven werken.

3. Schrijf je direct in bij het CWI (dat moet binnen 24 uur) en vraag een WW-uitkering aan bij de uitvoeringsinstelling UWV. Als een WW-uitkering wordt afgewezen, meld je je zo snel mogelijk bij de sociale dienst van de gemeente.

Ontslag bij vast contract

Heb je een contract voor onbepaalde tijd (een vast contract) en wil je werkgever je kwijt, dan heeft hij hiervoor toestemming nodig van het CWI. Pas als het CWI een ontslagvergunning heeft verleend, kan het contract worden ontbonden.

Er is één uitzondering: bij ontslag op staande voet is er geen ontslagvergunning nodig. Dit kan alleen op grond van een dringend verzoek en met directe ingang. Dus als je te horen krijgt dat je eerst je klus moet afmaken en dan wegwezen, is dat geen ontslag op staande voet. Een dergelijk ontslag komt voor na bijvoorbeeld diefstal, werkweigering, bedreiging van een collega, lichamelijk geweld of iets dergelijks.

Ook is er nog ontslag met ‘wederzijds goedvinden’: jij en je werkgever zijn het eens over je vertrek. De reden is meestal dat je een andere baan hebt gevonden. Als dat niet zo is, ga dan nooit akkoord met het ontslag. Als je zelf akkoord gaat met je ontslag, kun je namelijk geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Je bent dan verwijtbaar werkloos. Ga dus nooit zomaar akkoord!

Bezwaar tegen ontslag aantekenen

Tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het contract kun je protest aantekenen. Doe dit bij voorkeur met hulp van je vakbond. Als je lid bent, kan de bond een bezwaarbrief maken of je helpen met het opstellen van zo’n brief. Je bezwaarbrief moet aangetekend verzonden worden. In deze brief moet duidelijk staan waarom jij tegen je ontslag bent. Zet er ook in dat je bij het bedrijf wilt blijven werken. In het voorbeeld kan je bekijken hoe een dergelijke brief er uit moet zien.

Voorbeeld bezwaarbrief tegen ontslag bij een tijdelijk of vast contract:

Aan:
Naam bedrijf
t.a.v. ………… (naam werkgever)
Adres
Postcode/plaats

(jouw woonplaats, datum)

Geachte mevrouw, heer… (naam werkgever),

Hierbij teken ik protest aan tegen het ontslag dat u mij op ../../.. aanzegde.

Ik ga niet akkoord, omdat ik vind dat de door u aangevoerde redenen onvoldoende/onterecht zijn.

Bovendien hebt u geen ontslagvergunning van de directeur van het CWI. Het aangezegde ontslag is dus nietig.

Mijn dienstverband met u blijft bestaan en ik ben en blijf bereid mijn werkzaamheden voor u te verrichten.

Graag zie ik uw reactie per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

——————–

(Handtekening werknemer)

Naam
Adres
Postcode/plaats

Hoe zit het met mijn inkomen als ik ontslagen word?

Je komt in aanmerking voor een kortdurende uitkering (voor een half jaar) van 70 procent van het wettelijke minimumloon als je:

 • buiten je schuld ontslagen bent (dus niet zelf ontslag hebt genomen).
 • ingeschreven staat bij het CWI.
 • ten minste vijf arbeidsuren per week verliest (of de helft van het gemiddeld aantal arbeidsuren bij een werkweek van minder dan tien uur).
 • over deze verloren uren geen recht hebt op doorbetaling van loon.
 • in de voorafgaande 39 weken minstens 26 weken hebt gewerkt (de wekeneis).

Als je ook nog voldoet aan de ‘vier-uit-vijf-eis’, dan ontvang je een uitkering die gebaseerd is op 70 procent van je loon. Deze eis houdt in dat je in de afgelopen vijf jaren er vier moet hebben gewerkt (jareneis). Hoe lang deze uitkering duurt, is weer afhankelijk van je arbeidsverleden.

Wanneer mag mijn werkgever mij niet ontslaan?

In een aantal gevallen mag je niet worden ontslagen, ook al heeft je werkgever een ontslagvergunning. Dat is in de volgende gevallen:

 • In de eerste twee jaar van je ziekte en hij de ontslagaanvraag indiende terwijl je al ziek was.
 • Tijdens je zwangerschap en gedurende de eerste twaalf weken na de bevalling.
 • Omdat je trouwt.
 • Als je ondernemingsraadslid bent.

Wanneer heeft de werkgever reden om mij te ontslaan?

Als je ontslag krijgt van je werkgever, kan dat verschillende redenen hebben: er is geen werk meer of je doet je werk niet goed. Je werkgever moet voor dit ontslag een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI. Je kunt ook ontslagen worden via de kantonrechter. Dit heet dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Je kunt nooit zomaar ontslagen worden zonder dat je werkgever toestemming heeft van het CWI (ontslagvergunning), behalve wanneer:

 • je op staande voet ontslagen bent.
 • er een ontslag is waar jij en je werkgever het over eens zijn (ontslag met wederzijds goedvinden).
 • je ontslagen wordt tijdens je proeftijd.
 • je tijdelijke contract afloopt, zonder dat een verlenging of vast contract is ontstaan.
 • de kantonrechter je arbeidsovereenkomst ontbindt.