Voorbeeld stageovereenkomst

Stageovereenkomst tussen … (naam stageplek)… en … (naam stagiair)…

Ondergetekenden: … (naam stagiair)…, woonachtig te …(adres stagiair)…, hierna aangeduid als: ‘Stagiair’; en … (naam stageplek)…, gevestigd te …(plaats hoofdkantoor)… en kantoorhoudende aan de … (adres waar stage wordt gelopen)…, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …(naam van contactpersoon stageplek)…; Komen overeen dat:‘Stagiair’ in de gelegenheid wordt gesteld om in samenhang met zijn/haar opleiding, in de vorm van een stage, praktische ervaring op doet bij … hierna te noemen organisatie)…

Stageplan
De precieze inhoud van de stage staat omschreven in het stageplan, dat als bijlage is bijgevoegd, maar enkele belangrijke punten staan ook nogmaals in deze stageovereenkomst vermeld.

Duur
De stage loopt van …(dd/mm/jj)… tot en met …(dd/mm/jj)… op …(locatie stage)… te… (plaats).
De werktijden zijn van …(dag)… tot en met …(dag)… van …(tijd) uur tot …(tijd) uur met een lunchpauze van …(tijd)… uur.

Functie
De stagiair heeft als functie …(te noemen functie)… en vervult de volgende taken (te noemen taken)…

Stagebegeleiding
…(Naam)… fungeert namens de …(naam stageplek)… gedurende de hierboven genoemde periode als stagebegeleider. De stagebegeleider draagt zorg voor een goede begeleiding van de stagiair. De stagebegeleider en de stagiair hebben wekelijks contact over het functioneren. Bij problemen kan de stagiair altijd terecht bij de stagebegeleider.

Contactpersoon opleiding en beoordeling
Namens de opleiding van de stagiair fungeert …(naam)… als contactpersoon. Aan hem zal na afloop van de stage gerapporteerd worden over de verrichte werkzaamheden.

Vergoeding
‘Stagiair’ ontvangt een stagevergoeding van …(bedrag)…bruto per maand. De uitbetaling geschiedt tegen het einde van de maand. Dit bedrag wordt overgemaakt op rekening …(rekeningnummer etc.)…

Ziekte
Mocht ‘Stagiair’ gedurende de stageperiode ziek worden, dan moet hij/zij dit voor …(tijd)… uur melden aan uw stagebegeleider. Bij ziekte vindt gedurende …(lengte in dagen)… doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt.

Ziektekostenverzekering
Tijdens de stageperiode is de ‘Stagiair’ verzekerd voor het ziekenfonds. Indien ‘Stagiair’ tevens verzekerd is op het ziektekostencontract van zijn of haar ouders, verzoekt …(naam stageplek)… ‘Stagiair’ zijn of haar ouders op de hoogte te brengen van het feit dat hij/zij gedurende de stageperiode voor het ziekenfonds is verzekerd. Voor de ouders van ‘ ‘Stagiair’ bestaat in dat geval de mogelijkheid van een gedeeltelijke restitutie van hun ziektekostenpremie.

Identificatieplicht
‘Stagiair’ verplicht zich een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) in te dienen bij aanvang van de stageperiode.

Reiskostenvergoeding
Indien ‘Stagiair’ in het bezit is van een studenten OV-Jaarkaart ontvangt hij/zij daarnaast geen reiskostenvergoeding.

Vakantie
‘Stagiair’ heeft recht op …(aantal uren/dagen)… vakantie tijdens de stageperiode. Indien zich omstandigheden voordoen die dit wettigen, kan kort verlof worden toegekend. Over deze dagen kan een vergoeding van …(bedrag)… worden doorbetaald.

Geheimhoudingsplicht
Uit hoofde van het feit, dat ‘Stagiair’ stage loopt bij …(naam stageplek)…, heeft ‘Stagiair’ de verplichting tot geheimhouding – zowel gedurende de stageperiode als daarna – van al hetgeen direct of indirect verband houdt met de belangen van …(naam organisatie) en met name alles wat behoort tot het bedrijf, de bedrijfsvoering en de relaties; alles genomen in de ruimste zin.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud ondertekend op …(dd/mm/jj)… te …(plaats)…

Naam …(‘Stagiair’)…, Namens …(naam stageplek)…,

CC.
Stagebegeleider van de opleiding van ‘Stagiair’

Bijlagen;

  • Stageplan als overeengekomen te ……(dd/mm/jj)…
  • Loonbelastingverklaring
  • Ingevulde persoonlijke vragenlijst van bedrijf
  • Curriculum Vitae

Stagevergoeding >